Ümit Biçgel Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Muhasebe Ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Türkiye’de geçerli mevzuata bağlı olarak muhasebenin gerektirdiği kayıtların doğru tutulması ve müşterilerimizin ekonomik kararları için gereksinim duydukları doğru, güvenilir ve yararlı bilgiyi sağlamak temel hizmetimizdir. Tutulan kayıt sonrasında muhasebenin deneyim ve beceri gerektiren analiz ve yorum işlevleri olan sanatsal yönünün müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda yararlı ve güvenilir şekilde yapmak bu anlamda verdiğimiz hizmetin bir diğer temel parçasıdır.

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

· Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

· Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.